Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní značku ANIMADECOR vlastní společnost Czech production s.r.o., se sídlem Na Moráni 345/11, 128 00 Praha 2, IČ: 26509741. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 86676.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod www.animadecor.cz (dále jen Prodávající), a vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Zboží i služby si můžete objednávat přímo on-line na webových stránkách Prodejce nebo můžete objednávku poslat jako e-mail na adresu animadecor@animadecor.cz. Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu jsou závazné.

SPECIFIKACE ZBOŽÍ, SLUŽEB A JEJICH CENA 
Označení zboží a služeb, popis jejich hlavních vlastností a specifikace je u každého uveden přímo v e-shopu.

Veškeré ceny jsou včetně DPH.
Nad rámec ceny zboží bude Prodávající účtovat Kupujícímu náklady na dodání zboží.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Způsob úhrady kupní ceny je možný bankovním převodem, platební kartou, dobírkou nebo v hotovosti na prodejně. Skip Pay – Využitím této metody souhlasíte s obchodními podmínkami Skip pay. Více o zpracování osobních údajů zde.

STORNO PODMÍNKY PRO WORKSHOPY
Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín konání kurzu nebo zrušit kurz, pokud nejpozději 3 dny před konáním kurzu není kurz obsazen minimálním počtem účastníků, nebo pokud poskytovatel nebude moci z důvodu pracovní neschopnosti lektora či jiné závažné překážky zajistit vedení kurzu.
V případě, že poskytovatel bude nucen zrušit kurz, zavazuje se zákazníkovi tuto skutečnost bezodkladně sdělit telefonicky či emailem. Dále se poskytovatel zavazuje v případě zrušení kurzu nabídnout zákazníkovi náhradní termín pořádání kurzu či vrátit částku za celou hodnotu kurzu.
 
V případě, že se zákazník nebude moci kurzu zúčastnit, zavazuje se zákazník bezodkladně poskytovateli tuto skutečnost sdělit e-mailem na adresu animadecor@animadecor.cz.
Pokud zákazník skutečnost zrušení či změny termínu oznámí nejpozději 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu, je poskytovatel oprávněn účtovat zákazníkovi poplatek za umožnění zrušení kurzu či změny termínu ve výši 50% z částky ceny kurzovného, resp. jednotlivé služby.
Pokud skutečnost zrušení či změny termínu zákazník oznámí méně než 5 pracovních dní před plánovaným datem konání kurzu či akce, nebo v den konání kurzu, je tato služba považována za uskutečněnou a zákazník ztrácí nárok na vrácení uhrazené částky. Zákazník v takovéto situaci může za sebe poslat náhradníka.
 
DODACÍ PODMÍNKY
Zboží bude Kupujícímu dodáno na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, a to prostřednictvím dopravce, kterého Kupující vybere v rámci své objednávky, přičemž má na výběr z těchto možností:
a) Česká pošta, s.p. – obchodní balík
b) PPL CZ s.r.o. – B2C doručení 
c) Zásilkovna – B2C osobní odběr
d) Podejna - B2C osobní odběr
e) DPD - B2C doručení
Zboží bude Kupujícímu doručeno nejpozději do 5-ti pracovních dnů od objednání. Náklady na dodání zboží je Kupující povinen uhradit současně s úhradou kupní ceny zboží. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl vybranému přepravci údaje týkající se Kupujícího, a to v rozsahu, který je nezbytný pro řádné dodání zboží.
Služby budou kupujícímu poskytovány na prodejně, nebo dle specifikace každé služby (workshopu).

 

ZÁRUKA A REKLAMACE
Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení. Záruční doba na zboží začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Reklamace vyřizujeme v souladu s obchodním zákoníkem. Kupujícímu nepřísluší práva se zárukami, jestliže nebyly dodrženy obvyklé způsoby užití výrobku, nebo byly na výrobku provedeny úpravy či zásahy, nebo došlo k poškození výrobku hrubou nedbalostí, nebo nešetrným zacházením. Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání zboží, zda obal není porušen a zboží poškozeno či odcizeno. V případě, že ano, je třeba poškozený balík nafotit a poslat fotku na e-mail Prodejce (animadecor@animadecor.cz) spolu se soupisem poškozeného zboží, a to do 24 hodin od převzetí objednávky.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání Kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke Kupujícímu. Prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku předání způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Kupující právo uplatnit nároky z vadu Prodávajícího (reklamovat). Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Tato vada nesmí být předmětem uplatnění reklamace v případě, že byla použita nevhodná technologie reklamní úpravy zboží, kterou Kupující výslovně vyžadoval a byl na rizika předem písemně upozorněn. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

V případě, že Kupující chce zboží reklamovat, musí nejprve prostřednictvím e-mailu sdělit, že bude zboží reklamovat. Potom musí zboží řádně zabalit a zaslat na vlastní náklady na adresu Prodávajícího. K reklamovanému zboží musí Kupující přiložit písemné sdělení o důvodu uplatnění reklamace a doklad o zaplacení.
V případě uznání reklamace budou peníze za zboží vráceny Kupujícímu převodem na jeho účet. Proto, prosíme, při reklamaci uvádějte své číslo účtu. Zboží, které Kupující zasílá k reklamaci dobírkou nebude přebráno.

POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO PŘI PŘEVZETÍ ZÁSILKY
Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané Prodávajícím nezávislému dopravci. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí Kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že Kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se zato, že zásilka byla převzata Kupujícím zjevně nepoškozena.
Skryté poškození zásilky je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po doručení zásilky a to písemnou formou Prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa Kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží). Toto oznámení musí být potvrzeno třetí nezávislou osobou.

NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ
Je-li dodané zboží s vadami, může Kupující:

— požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné
— požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží
— požadovat vrácení kupní ceny v předmětu vadného zboží
— požadovat dodání chybějícího zboží
Volba mezi výše uvedenými nároky náleží Kupujícímu jen v případě, že ji oznámí Prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě (5 pracovních dní) společně s kopií faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu Prodávajícího měnit. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, ve stavu v jakém bylo od Prodávajícího odebráno (zboží neznehodnocené reklamní úpravou jiným výrobcem), uplatnění nároku z vad nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v reklamačním řádu.

MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMACE)
Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího na adrese jeho sídla na adrese – Czech production s.r.o., Na Moráni 345/11, 128 00, Praha 2, Česká republika.
Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující na formuláři „Reklamační list“, který si Kupující dle vlastního uvážení vytvoří, a který bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:
a) název (jméno) Kupujícího
b) místo podnikání (příp. bydliště)
c) název a množství reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo
faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem,
datum převzetí zboží
d) popis vady zboží, včetně fotodokumentace
e) volbu nároku z vad zboží
f) datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
g) datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí
reklamace kupujícího k vyřízení.
V případě, že Kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem Prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ
Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u Prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Obchodními podmínkami Prodávajícího a způsobem uvedeným v těchto všeobecných obchodních podmínkách.
Vady zboží, které jsou Kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 5-ti dnů po převzetí zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vad zaslaného poštou rozhodné datum poštovního razítka na poštovní zásilce.
Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je Kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 24 měsíců po předání zboží Kupujícímu.
Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.
Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
Opomine-li Kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li Prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad vůči Prodávajícímu.

LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ NÁROKŮ Z VAD ZBOŽÍ (REKLAMACE)
Pro vyřízení nároků z vad zboží je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení Prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, Prodávajícím a Kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
Czech production s. r. o. (dále jen Prodávající), provozovatel webu a eshopu www.animadecor.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi Prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.
V případě vyplnění a odeslání objednávkového nebo poptávkového formuláře dáváte Prodávajícímu automaticky souhlas k tomu, aby Vaše osobní údaje dle zákona zpracovával a používal ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit zasláním požadavku na e-mailovu adresu animadecor@animadecor.cz