Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, telefon, e-mail) společnosti Czech production s.r.o., se sídlem Na Moráni 345/11, 128 00 Praha 2, IČ 26509741, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 86676 („CP“), jakožto správci, a to pro účely zasílání marketingových nabídek a sdělení týkajících se Bonusového věrnostního programu značky Animadecor (členstvím, provozováním programu a čerpáním výhod) jakýmikoli komunikačními prostředky. Beru na vědomí, že poskytování údajů je dobrovolné a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé. 

Souhlas se zpracováním Osobních údajů uděluji k výše uvedeným účelům a ve výše uvedeném rozsahu po dobu trvání členství v „BONUS programu“ nebo do jeho odvolání. Nad rámec takto stanovené doby je CP oprávněna zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv CP vůči mojí osobě, případně dokud nenastane jiná okolnost, jež může mít za následek ukončení zpracování osobních údajů (např. ukončení „BONUS programu“). Údaje jsou zpracovávány výhradně společností CP a nebudou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a ochráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám. 

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Veškerá shora uvedená práva mohu uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy animadecor@animadecor.cz. Mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.
Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailové adresy animadecor@animadecor.cz a společnost CP bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat. Potvrzuji, že tento souhlas je svobodný a vědomý projev mé vůle se zpracováním mých Osobních údajů.